Nagroda Lider ERM

Regulamin nagrody

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania Nagrody „Liderzy ERM”

1. Organizator, nominacje i Laureaci

  1. Spółka PBSG SA z siedzibą w Poznaniu (dalej „PBSG” bądź „Organizator”) honoruje swoich klientów, którzy zbudowali wyróżniające się systemy zarządzania ryzkiem, przyznaniem Nagrody w postaci tytułu „Liderzy ERM” w danym roku oraz pamiątkowej statuetki (dalej „Nagroda”).
  2. Celem Nagrody jest promowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku organizacji i jej pracowników, którzy wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.
  3. Do Nagrody mogą być nominowani pracownicy instytucji oraz firm, które realizowały projekty doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem we współpracy z PBSG. Prawo do nominowania kandydatów do Nagrody przysługuje:
  4. Pracownikom i współpracownikom Klientów PBSG SA.
  5. Pracownikom i współpracownikom PBSG SA.
  6. Nominacje przyjmowane są wyłącznie przez https://www.lider-erm.pl/zgloszenie/ lub przez przesłanie zgłoszenia na adres: marketing@pbsg.pl
  7. Nominacja musi zawierać: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres siedziby.
  8. Osoba po przyjęciu nominacji, uczestnicząc w procesie przyznawania Nagrody, wyraża zgodę na warunki zwarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązana jest do ich przestrzegania pod rygorem wykluczenia. W szczególności przyjmując nominację, osoba nominowana wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby procesu przyznawania Nagrody oraz publikacji informacji o Laureatach w przestrzeni publicznej wraz z ich wizerunkiem.
  9. Nagroda jest przyznawana Laureatom spełniającym warunki określone niniejszym Regulaminem, którzy są obecnymi bądź byłymi pracownikami instytucji lub firm, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzkiem we współpracy z PBSG.
  10. Laureaci otrzymują prawo posługiwania się tytułem „Lider ERM”, w celach promocyjnych od chwili otrzymania tytułu. Potwierdzeniem nadania tytułu jest publikacja sylwetki Liderów ERM na stronie: https://www.lider-erm.pl/ i/lub https://www.pbsg.pl/. Sylwetki Liderów ERM prezentowane są nawiązaniu do organizacji, w której system ERM został wyróżniony, natomiast Lider ERM prezentowany jest jako ekspert do Zarządzania Ryzykiem.

2. Komisja Nagrody i zasady oceny

  1. Komisja Nagrody (dalej „Komisja”) składać się będzie maksymalnie z 17 członków. Minimalna liczba członków Komisji nie może być mniejsza niż 3. W skład Komisji wchodzić będą eksperci w dziedzinie zarządzania ryzykiem, przedstawiciele nauki i przedstawiciele Partnerów Nagrody
  2. Skład Komisji powołuje i ustala Organizator.
  3. Do zadań Komisji należy wyłonienie laureatów nie więcej niż 12 Liderów ERM w danym roku kalendarzowym. Zwycięzcy są wyłaniani na podstawie wyników ocen nominowanych według kryteriów i zasad wskazanych w Regulaminie.
  4. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, o których dowiedzieli się w związku z pracami Komisji.
  5. Wszelkie niejednoznaczne przypadki i wymagające dodatkowych interpretacji przypadki rozstrzyga Organizator.
  6. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie i jest ona ostateczna.
  7. Zgłoszone nominacje są oceniane przez Komisję wg następujących osiągnięć w obszarach:
   1. Procesy.
   2. Organizacja.
   3. Technologia.
   4. Transfer wiedzy.
  8. Komisja przyznaje poszczególnym obszarom oceny zgodnie z poniższą skalą:
   1. 0,1 najniższa ocena;
   2. 0,25 dostatecznie;
   3. 0,5 średnio;
   4. 0,75 dobrze;
   5. 1 najwyższa ocena.
  9. ustanawiając dla obszarów następujące wagi:
   1. Procesy – 35%;
   2. Organizacja – 30%;
   3. Technologia – 20%;
   4. Transfer wiedzy – 15%.
  10. Po otrzymaniu nominacji Komisja przystępuje do oceny według skali punktowej i wagi przypisanej do każdego obszaru. Iloczyn punktów uzyskanych w danej kategorii oraz wagi przypisanej danym kategoriom przez Kapitułę stanowi, po zsumowaniu wyników wszystkich obszarów, końcowy wynik dla danej nominowanej osoby.
  11. Nagroda wręczana jest indywidualnie w siedzibie podmiotu, w którym zbudowano wyróżniający się system zarządzania ryzkiem nagrodzony na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
  2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Zasady niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Organizatora w dowolnym czasie w trybie przez niego przyjętym.